Verkkosovellukset
Feedback(1)

Verkkosovellukset

"Tieto- ja viestintätekniikkaa ja erityisesti tietoverkkoja hyödyntävän ongelmaperustaisen oppimisen määrittelyyn on tehty useita hieman eri näkökulmista asiaa lähestyviä käsitteellisiä ehdotuksia, mutta käsitteistö ei ole vielä vakiintunut. Esimerkiksi hajautetun ongelmaperustaisen oppimisen (DPBL, Distributed Problem-based Learning) kuvaukset (Koschmann 2002) tai tietokonevälitteisen ongelmaperustaisen oppimisen (CMPBL, Computer-mediated Problem-based Learning) kuvaukset (Dennis 2003) liittyvät vaihtelevasti CSCL- (Computer Supported Collaborative Learning; ks. Kirschner ym. 2004) ja CMC- (Computer Mediated Communication; ks. Thurlow ym. 2004) tutkimusperinteisiin. Määrittelyiden monimuotoisuus liittyy ongelmaperustaisen oppimisen teknologisten sovellusten moninaisuuteen. Savin-Baden ja Howell-Major (2004) toteavatkin, että tietokonevälitteisellä ongelmaperustaisella oppimisella (CMPBL) on tarkoitettu mitä tahansa tietotekniikan käyttötapaa PBL:n toteutuksessa. Ongelmalliseksi asian tekee se, että avoimet määritelmät eivät kerro tietotekniikan käyttötavoista, opiskelijoiden vuorovaikutuksesta, opiskelumateriaalien luonteesta tai siitä, miten teknologia liittyy ongelmaperustaisen oppimisen toteutusmuotoihin. Samoin opiskelijoiden ja koulutusalan tarpeet määrittelevät vaihtelevasti tietoverkkototeutuksille asetettavia tavoitteita.
PBL-opiskelijaryhmät voivat hyötyä virtuaalisten ja fyysisten resurssien sulauttamisesta, mikä sisältää myös materiaalien jakelun sähköisessä tai painetussa muodossa. Internet itsessään moniulotteisena erilaisten tietojen varastona on muokannut ongelmaperustaisen oppimisen kenttää ja muotoutunut huomattavaksi lähteeksi. Teknologiat, jotka mahdollistavat verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen, tarjoavat ryhmien etäohjaukseen ja -työskentelyyn joustavan muodon (Fox 2005). Hajautetun tiimityön taidot nähdään lisäksi työelämävaatimuksena, ja siten verkko-opiskelu voi toimia myös uusien, myöhemmin työssä hyödynnettävien toimintamallien oppimisen välineenä. Hajautetussa organisaatiossa työskenteleminen vaatii avointa vuorovaikutusta, keskinäistä luottamusta, jaettuja prosesseja ja virtuaalisia työvälineitä (Kokko, Vartiainen & Hakonen 2003)." (Portimojärvi & Donnelly 2006)

Verkkosovellukset ovat erittäin käyttökelpoisia työkaluja ohjatun harjoittelun jaksoilla. Olemme Savonia-ammattikorkeakoulussa käyttäneet sairaanhoitajakoulutuksessa verkkotutoriaaleja ja teemoitettuja verkkokeskusteluja. Verkkotutoriaalit ovat olleet chat-tyyppisiä tutoriaaleja tai pidempiaikaisia keskusteluja Moodlessa. Verkkotutoriaalin herätteenä toimii potilascase, jonka joku opiskelija laatii yhdessä harjoitteluohjaajansa kanssa aidosta potilastapauksesta. Teemoitetut verkkokeskustelut ovat esimerkiksi viikon kestäviä keskusteluja ennalta annetusta teemasta. Opiskelijat ovat reflektoineet omaa oppimistaan näissä keskusteluissa, asettaneet itselleen uusia oppimistavoitteita. Nämä uudet työkalut,  esimerkiksi blogi voisi olla nyt uusi tapa reflektoida oppimista harjoittelujakson aikana.

Opiskelijoiden verkko-opiskelutaitojen kehittyminen auttaa heitä ottamaan käyttöön uusia menetelmiä myös hoitotyöhön. Verkkohoitotyö on jo tätä päivää, mutta tulevaisuudessa entistä enemmän käytössä. (Jauhiainen 2004.)

Lähteet

Dennis, J. K. 2003. Problem-Based Learning in Online vs. Face-to-Face Environments. Education for Health, 16 (2), 198–209.

Fox, S. 2005. Reflections of the Benefits of the Use of the New Learning Technologies in Higher Distance Education Through the Prism of a Case Study. Paper Presented at the 11th Cambridge International Conference on Open and Distance Learning. Sept 05.

Jauhiainen, A. 2004. Tieto- ja viestintätekniikka tulevaisuuden hoitotyössä. Asiantuntijaryhmän näkemys hoitotyön skenaarioista ja kvalifikaatioista vuonna 2010. Yhteiskuntatieteet E. 113. Kuopio: Kuopion yliopisto.

Kirschner, P. A., Martens, R. & Strijbos, J-W. (eds.) 2004. What We Know about Cscl: And Implementing It in Higher Education. Boston, MA: Springer.

Kokko, N., Vartiainen, M. & Hakonen, M. 2003. Hajautetun työskentelyn osaamisvaatimukset. Aikuiskasvatus, 23 (4), 269–282.

Koschmann, T. 2002. Introduction to Special Issue on Studying Collaboration in Distributed PBL Environments. Distance Education, 23 (1), 5–9.

Portimojärvi, T. & Donnelly, R. 2006. Ongelmaperustaista oppimista verkossa - Muuntuvia näkemyksiä ja monimuotoisia toteutuksia. Teoksessa: T. portimojärvi (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen verkko. Tampere: Tampere University Press.

Saven-Baden, M. & Howell-Major, C. 2004. Foundations of Problem-based Learning. Berkshire: Open University Press.

Thurlow, C., Lengel. L. B. & Tomic, A. (eds.) 2004. Computer Mediated Communication: Social Interaction and the Internet. London: Sage.  Kommentit

 |  Katso historia  |
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy
Copyright 2010 Probell ry
Rekisteriseloste | Käyttöehdot