Alanko-Turunen, M . 2006 Working out of the text: PBL tutorial participants as knowledge constructors in international business studies. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning . Tampere: Tampere University Press. Pp. 123-140.

Alanko-Turunen, M. & Öystilä, S . 2004 . PBL-tutor tutoriaaliryhmän prosessien ohjaajana. In Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. (toim.) Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3. Ohjauksen välineet. Porvoo: PS- kustannus, 104 - 124.

Alanko-Turunen, M. 2002. Tutoriaalikeskustelu tiedon rakennustyömaana . Teoksessa: E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 130 - 147.

Alanko-Turunen, M. 2005. Negotiating Interdiscursivity in a Problem-based Learning Tutorial Site. A Case Study of an International Business Programme. Tampere: Tampere:Tampere University Press.

Barrett, T. & Moore, S. 2010. New Approaches to Problem-based Learning. Revitalising yours Practice in Higher Education. USA & UK: Routledge.

Broberg, C., Aars, M., Beckmann, K., Vandenberghe, R., Emaus, N., Lehto, P., Lähteenmäki, M-L. & Thys, W. A. 2003 . Conceptual Framework for Curriculum Design in Physiotherapy Education - an International Perspective . Advances in Physiotherapy. 5. 161-168.

Hakkarainen, P., & Poikela, S. 2010. PBL as a site for collaborative construction of information literacy. In A. Lloyd & S. Talja (Eds.), Practicing Information Literacy: Bringing Theories of Learning, Practice and Information Literacy Together. Centre for Information Studies, Charles Sturt University. Australia. 67-94.

Jauhiainen A & Pulkkinen R. 2009. Problem-Based Learning and e-Learning Methods in Clinical Practice. Studies and health technology and informatics 146: 572–576.

Järvinen, A. & Poikela. E. 2006. ‘The Learning Processes in the Work Organization: From Theory to Design'. In Antonacopoulou, Jarvis, Andersen, Elkjaer & Hoeyrup (eds.) Learning, Working and Living. Mapping the Terrain of Working Life Learning .

Kaksonen, H. 2005. Työssäoppimisen ohjaus varhaiskasvatuksen ongelmaperustaisessa oppimis- ja tietoympäristössä. Teoksessa AR Nummenmaa, M. Lairio., V. Korhonen & S. Eerola(toim.)Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä.Tampere. Juvenes Print Oy, 141-169

Kaksonen, H. 2006. The repertoires of the tutorial discussion as resources for collaborative knowledge construction. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere: Tampere University Press. Pp. 141-160.

Kaksonen, H. Karila, K. & Nummenmaa, A R. 2005. Työssäoppiminen akateemisessa koulutuksessa. Teoksessa J. Mäkinen, E. Olkinuora, R. Rinne & A, Suikkanen (toim.) Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä. PS-kustannus.

Kaksonen, H. Karila, K. & Nummenmaa, A R. 2006. Työssäoppiminen akateemisessa koulutuksessa. Teoksessa J. Mäkinen, E. Olkinuora, R. Rinne & A, Suikkanen (toim.) Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä. PS-kustannus, 221-236.

Lähteenmäki, M-L . 2006. Koulutuksen ja työelämän vuoropuhelusta arkipäivän oppimiseen – esimerkkinä fysioterapeuttikoulutus . Teoksessa: Mäkinen, J., Olkinuora, E., Rinne, R. & Suikkanen, A. Elinikäisestä työstä elinkautiseen oppimiseen. Keuruu: PK-kustannus.

Lähteenmäki, M-L. 2001. Problem based learning during the first academic year. Teoksessa: Little, P. & Kandlbinder, P. (toim.) The Power of Problem-based learning. Experience, Empowerment, Evidence. Australian PBL Network. University of Newcastle. Australia . HUOM Väitöskirjan osajulkaisu.

Lähteenmäki, M-L. 2002. Ensimmäisen lukuvuoden kokemuksia. Teoksessa E. Poikela, (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 183-201,

Lähteenmäki, M-L. 2004. Reflectivity in supervised practice: conventional and transformative approaches to physiotherapy. Learning in Health and Social Care. 1 (3) 00-00.

Lähteenmäki, M-L. 2005 . Reflectivity in supervised practice: conventional and transformative approaches to physiotherapy. Learning in Health and Social Care. 1 (3) 18-28.

Lähteenmäki, M-L. 2005. Co-operation between working life and education in PBL - An example from physiotherapy education . International Conference in Problem-based Learning 9.-11.6-2005 http://www.lpt.fi/pblconference/full_papers/12_full_papers.htm .

Lähteenmäki, M-L. 2005. Reflektiivisyys harjoittelussa - ohjauksella uudistavaan fysioterapiaan. Kasvatus. 3 (36) 200-213.

Lähteenmäki, M-L. 2006 . Reflektiivinen dialogi ongelmaperustaista koulutusta rakentavassa yhteistyössä. Esimerkkitapauksena fysioterapeuttien koulutus . Aikuiskasvatus. 2 (26) 84-95.

Lähteenmäki, M-L. 2006 Asiantuntijuuden kehittyminen ongelpaperustaisessa fysioterapeuttikoulutuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1197. Academic Dissertation,

Lähteenmäki, M-L. 2006 Negotiating physiotherapy curriculum reflectivedialogue between education and working life . In E. Poikela , & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning .Tampere: Tampere University Press.pp. 105-122.

Lähteenmäki, M-L. 2006. Developing reflective physiotherapists through Problem Based learning. Journal of Physical Therapy Education . (artikkeli on hyväksytty  refereemenettelyyn )

Lehtonen, H . 2006. Oppijan tuki – seudullinen verkostoituva toimintamalli . Teoksessa AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, ss. 171-182.

Lehtonen. H. 2002. Oppimisen halu ja opiskelu. Teoksessa: E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 148-164.

Linden, J. & Alanko-Turunen, M. 2006 . Deconstructing conceptions of problem-based learning . In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere: Tampere University Press. pp. 51-64.

Lindén, J. 2006. Näkökulmia luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelma-ajatteluun . AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työ ja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, ss. 203-219.

Nummenmaa, AR & Karila, K. 2006. Moniammatillinen päiväkoti oppijoiden yhteisönä. Ongelmaperustainen oppiminen työyhteisössä. Työsuojelurahaston loppuraportti. Nummenmaa, AR., Karila, K., Joensuu, M. & Rönnholm, R. 2006.

Nummenmaa , AR & Karila, K. 2006. Collaborative planning in multiprofessional day care centre. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere: Tampere University Press. pp. 109-204.

Nummenmaa, A R & Virtanen, J. (toim.) 2002. Ongelmasta oivallukseen. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma. Tampere: Tampere University Press.

Nummenmaa, A. R., Karila, K. Virtanen, J. & Kaksonen, H. 2006. Interpretations of Expertise as the Framework of the Evaluation of Currucula and Skills and Knowledge . In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning . Tampere: Tampere University Press. pp. 241-256.

Nummenmaa, AR & Karila. K. 2005. From problem to competence – problem-based learning as a strategy for developing multiprofessional knowledge and competence at work. LEARN Periodical, 2005, 8-9.

Nummenmaa, AR & Lautamatti, L. 2004 . Opiskelun työprosessien ohjaus korkea-asteella. Metaforia ja merkityksenantoja . Teoksessa J. Onnismaa, H. Pasanen & T. Spangar (toim. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3. PS Kustannus. ss. 88-103.

Nummenmaa, AR & Lautamatti, L. 2004. Ohjaajan opinnäytetöiden työprosesseissa. Ryhmäohjauksen käytäntöä ja teoriaa . Tampere: Tampere Univerity Press.

Nummenmaa, AR & Lautamatti, L. 2005. Ryhmässä ja yhdessä. Opiskelun työprosessien ohjaus. Teoksessa AR Nummenmaa, M. Lairio, V. Korhonen & S. Eerola . Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Tampere University Press.ss.103-122.

Nummenmaa, AR & Poikela, E . 2004. From the problem to the competence. Problem-based learning as a strategy for developing knowledge and competence in the context of learning and work . LEARN Periodical 5/2004

Nummenmaa, AR & Poikela, E . 2004. Ongelmasta osaamiseen. Tiedon ja osaamisen kehittäminen koulutuksessa ja työssä - strategiana ongelmaperustainen oppiminen . LEARN Periodical 5/2004

Nummenmaa, AR (2005) Henkilökohtainen ohjauskeskustelu. Teoksessa AR Nummenmaa, M. Lairio, V. Korhonen & S. Eerola . Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Tampere University Press. ss. 89-102.

Nummenmaa, AR . & Lairio. M. 2005. Moniääninen ohjaus. Teoksessa AR Nummenmaa, M. Lairio, V. Korhonen & S. Eerola . Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Tampere University Press. ss. 9-14.

Nummenmaa, AR. 2004. Akateemisen opiskelun työprosessien ohjaus. Teoksessa A. Järvinen, AR Nummenmaa, E. Syrjäläinen & T.Takala (toim.) 'Puheenvuoroja kasvatusalan yliopistokoulutuksen kehittämisestä. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 30 -vuotisjuhlakirja.' ss. 111-124.

Nummenmaa, AR 2005. Ohjaus moniammatillisena osaamisena . Teoksessa AR Nummenmaa, M. Lairio, V. Korhonen & S. Eerola . Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Tampere University Press, ss. 221-230

Nummenmaa, AR, Karila, K. , Virtanen, J. & Kaksonen, H . 2006 Opetussuunnitelma työyhteisön neuvottelun ja työssä oppimisen kohteena . Teoksessa AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työ ja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, ss. 123-138.

Nummenmaa, AR., Karila, K., Joensuu, M. & Rönnholm, R. 2007. Yhteisöllinen suunnittelu päiväkodissa..Tampere: Tampere University Press.

Nummenmaa, AR. & Välijärvi, J . (toim.) 2006. Opettajan työ ja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Nummenmaa, AR. & Virtanen, J . 2002. Opetussuunnitelmatyö muutosstrategiana. Teoksessa E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 165-182.

Nummenmaa, AR. & Virtanen, J. 2003 . Opetussuunnitelmajärjestelmän muutos opettajankoulutuksen haasteena. Teoksessa J. Puhakka & J. Selkee (toim.) Hyvän elämän alku kunnallisessa palvelutuotannossa, ss.26-39. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Nummenmaa, AR. 2006. Process-oriented supervision in doctoral education. . . In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning . Tampere : Tampere University Press. pp. 191-302.

Nummenmaa, AR., Karila, K., Virtanen, J. & Kaksonen, H . 2005 . Developing Problem Based Curriculum. A reflective process of renewing the culture of teaching and learning . Teoksessa E. Poikela & S. Poikela PBL in Context. Bridging Work and Education.Tampere: Tampere University Press. pp. 45-65.

Nummenmaa, AR., Lairio, M., Korhonen, V. & Eerola, S. (toim.) 2005. Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä Tampere: Tampere University Press.

Poikela, E & Poikela, S . 2005 . Pedagogi on herännyt meissä?- ongelmaperustainen oppiminen sytytti. Teoksessa E. Poikela & S. Poikela (toim.) Ongelmista oppimisen iloa - Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere University Press: Tampere. 11-26.

Poikela, E & Poikela, S. 2005. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma - teoria, kehittäminen ja suunnittelu. Teoksessa E. Poikela & S. Poikela (toim.) Ongelmista oppimisen iloa - Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere University Press: Tampere. 27-52.

Poikela, E., Poikela, S. 2010. Learning Tourism and Story Telling. In H. Urponen & R. Mark (eds.) Lifelong Learning for the new decade. Proceedings of the 39the EUCEN Conference. Lapland University Press: Rovaniemi. 107-114.

Poikela, E . 2003 ' Ongelmaperustainen pedagogiikka - mitä se on? ' Fysioterapia 5/03.

Poikela, E. & Järvinen, A. (tulossa) Oppimisen johtaminen ja osaamisen arviointi – työssä oppimisen prosessimallin soveltaminen työn ja koulutuksen käytäntöihin Teoksessa A. Eteläpelto, K. Collin ja J. Saarinen (toim.) Työssä oppiminen ja ammatillinen identiteetti. WSOY.

Poikela, E. & Nummenmaa , A. R., eds. (2006) Understanding PBL. Tampere University Press.

Poikela, E. & Nummenmaa, AR. 2002. Ongelmaperustainen oppiminen tiedon ja osaamisen tuottamisen strategiana. Teoksessa E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 33-54.

Poikela, E. & Öystilä, S. (toim.) 2001. Tutkiminen on oppimista - ja oppiminen tutkimista. Tampereen yliopistopaino: Tampere.

Poikela, E. & Öystilä, S. 2004. Oppimisen tiedettä osaajille - Yliopistopedagogiikan haasteet . Teoksessa A. Järvinen, AR Nummenmaa, E. Syrjäläinen & T.Takala (toim.) Puheenvuoroja kasvatusalan yliopistokoulutuksen kehittämisestä. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 30 -vuotisjuhlakirja.

Alanko-Turunen, M . 2006 Working out of the text: PBL tutorial participants as knowledge constructors in international business studies. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning . Tampere: Tampere University Press. Pp. 123-140.

Alanko-Turunen, M. & Öystilä, S . 2004 . PBL-tutor tutoriaaliryhmän prosessien ohjaajana. In Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. (toim.) Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3. Ohjauksen välineet. Porvoo: PS- kustannus, 104 - 124.

Alanko-Turunen, M. 2002. Tutoriaalikeskustelu tiedon rakennustyömaana . Teoksessa: E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 130 - 147.

Alanko-Turunen, M. 2005. Negotiating Interdiscursivity in a Problem-based Learning Tutorial Site. A Case Study of an International Business Programme. Tampere: Tampere:Tampere University Press.

Barrett, T. & Moore, S. 2010. New Approaches to Problem-based Learning. Revitalising yours Practice in Higher Education. USA & UK: Routledge.

Broberg, C., Aars, M., Beckmann, K., Vandenberghe, R., Emaus, N., Lehto, P., Lähteenmäki, M-L. & Thys, W. A. 2003 . Conceptual Framework for Curriculum Design in Physiotherapy Education - an International Perspective . Advances in Physiotherapy. 5. 161-168.

Hakkarainen, P., & Poikela, S. 2010. PBL as a site for collaborative construction of information literacy. In A. Lloyd & S. Talja (Eds.), Practicing Information Literacy: Bringing Theories of Learning, Practice and Information Literacy Together. Centre for Information Studies, Charles Sturt University. Australia. 67-94.

Jauhiainen A & Pulkkinen R. 2009. Problem-Based Learning and e-Learning Methods in Clinical Practice. Studies and health technology and informatics 146: 572–576.

Järvinen, A. & Poikela. E. 2006. ‘The Learning Processes in the Work Organization: From Theory to Design'. In Antonacopoulou, Jarvis, Andersen, Elkjaer & Hoeyrup (eds.) Learning, Working and Living. Mapping the Terrain of Working Life Learning .

Kaksonen, H. 2005. Työssäoppimisen ohjaus varhaiskasvatuksen ongelmaperustaisessa oppimis- ja tietoympäristössä. Teoksessa AR Nummenmaa, M. Lairio., V. Korhonen & S. Eerola(toim.)Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä.Tampere. Juvenes Print Oy, 141-169

Kaksonen, H. 2006. The repertoires of the tutorial discussion as resources for collaborative knowledge construction. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere: Tampere University Press. Pp. 141-160.

Kaksonen, H. Karila, K. & Nummenmaa, A R. 2005. Työssäoppiminen akateemisessa koulutuksessa. Teoksessa J. Mäkinen, E. Olkinuora, R. Rinne & A, Suikkanen (toim.) Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä. PS-kustannus.

Kaksonen, H. Karila, K. & Nummenmaa, A R. 2006. Työssäoppiminen akateemisessa koulutuksessa. Teoksessa J. Mäkinen, E. Olkinuora, R. Rinne & A, Suikkanen (toim.) Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä. PS-kustannus, 221-236.

Lähteenmäki, M-L . 2006. Koulutuksen ja työelämän vuoropuhelusta arkipäivän oppimiseen – esimerkkinä fysioterapeuttikoulutus . Teoksessa: Mäkinen, J., Olkinuora, E., Rinne, R. & Suikkanen, A. Elinikäisestä työstä elinkautiseen oppimiseen. Keuruu: PK-kustannus.

Lähteenmäki, M-L. 2001. Problem based learning during the first academic year. Teoksessa: Little, P. & Kandlbinder, P. (toim.) The Power of Problem-based learning. Experience, Empowerment, Evidence. Australian PBL Network. University of Newcastle. Australia . HUOM Väitöskirjan osajulkaisu.

Lähteenmäki, M-L. 2002. Ensimmäisen lukuvuoden kokemuksia. Teoksessa E. Poikela, (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 183-201,

Lähteenmäki, M-L. 2004. Reflectivity in supervised practice: conventional and transformative approaches to physiotherapy. Learning in Health and Social Care. 1 (3) 00-00.

Lähteenmäki, M-L. 2005 . Reflectivity in supervised practice: conventional and transformative approaches to physiotherapy. Learning in Health and Social Care. 1 (3) 18-28.

Lähteenmäki, M-L. 2005. Co-operation between working life and education in PBL - An example from physiotherapy education . International Conference in Problem-based Learning 9.-11.6-2005 http://www.lpt.fi/pblconference/full_papers/12_full_papers.htm .

Lähteenmäki, M-L. 2005. Reflektiivisyys harjoittelussa - ohjauksella uudistavaan fysioterapiaan. Kasvatus. 3 (36) 200-213.

Lähteenmäki, M-L. 2006 . Reflektiivinen dialogi ongelmaperustaista koulutusta rakentavassa yhteistyössä. Esimerkkitapauksena fysioterapeuttien koulutus . Aikuiskasvatus. 2 (26) 84-95.

Lähteenmäki, M-L. 2006 Asiantuntijuuden kehittyminen ongelpaperustaisessa fysioterapeuttikoulutuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1197. Academic Dissertation,

Lähteenmäki, M-L. 2006 Negotiating physiotherapy curriculum reflectivedialogue between education and working life . In E. Poikela , & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning .Tampere: Tampere University Press.pp. 105-122.

Lähteenmäki, M-L. 2006. Developing reflective physiotherapists through Problem Based learning. Journal of Physical Therapy Education . (artikkeli on hyväksytty  refereemenettelyyn )

Lehtonen, H . 2006. Oppijan tuki – seudullinen verkostoituva toimintamalli . Teoksessa AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, ss. 171-182.

Lehtonen. H. 2002. Oppimisen halu ja opiskelu. Teoksessa: E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 148-164.

Linden, J. & Alanko-Turunen, M. 2006 . Deconstructing conceptions of problem-based learning . In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere: Tampere University Press. pp. 51-64.

Lindén, J. 2006. Näkökulmia luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelma-ajatteluun . AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työ ja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, ss. 203-219.

Nummenmaa, AR & Karila, K. 2006. Moniammatillinen päiväkoti oppijoiden yhteisönä. Ongelmaperustainen oppiminen työyhteisössä. Työsuojelurahaston loppuraportti. Nummenmaa, AR., Karila, K., Joensuu, M. & Rönnholm, R. 2006.

Nummenmaa , AR & Karila, K. 2006. Collaborative planning in multiprofessional day care centre. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere: Tampere University Press. pp. 109-204.

Nummenmaa, A R & Virtanen, J. (toim.) 2002. Ongelmasta oivallukseen. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma. Tampere: Tampere University Press.

Nummenmaa, A. R., Karila, K. Virtanen, J. & Kaksonen, H. 2006. Interpretations of Expertise as the Framework of the Evaluation of Currucula and Skills and Knowledge . In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning . Tampere: Tampere University Press. pp. 241-256.

Nummenmaa, AR & Karila. K. 2005. From problem to competence – problem-based learning as a strategy for developing multiprofessional knowledge and competence at work. LEARN Periodical, 2005, 8-9.

Nummenmaa, AR & Lautamatti, L. 2004 . Opiskelun työprosessien ohjaus korkea-asteella. Metaforia ja merkityksenantoja . Teoksessa J. Onnismaa, H. Pasanen & T. Spangar (toim. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3. PS Kustannus. ss. 88-103.

Nummenmaa, AR & Lautamatti, L. 2004. Ohjaajan opinnäytetöiden työprosesseissa. Ryhmäohjauksen käytäntöä ja teoriaa . Tampere: Tampere Univerity Press.

Nummenmaa, AR & Lautamatti, L. 2005. Ryhmässä ja yhdessä. Opiskelun työprosessien ohjaus. Teoksessa AR Nummenmaa, M. Lairio, V. Korhonen & S. Eerola . Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Tampere University Press.ss.103-122.

Nummenmaa, AR & Poikela, E . 2004. From the problem to the competence. Problem-based learning as a strategy for developing knowledge and competence in the context of learning and work . LEARN Periodical 5/2004

Nummenmaa, AR & Poikela, E . 2004. Ongelmasta osaamiseen. Tiedon ja osaamisen kehittäminen koulutuksessa ja työssä - strategiana ongelmaperustainen oppiminen . LEARN Periodical 5/2004

Nummenmaa, AR (2005) Henkilökohtainen ohjauskeskustelu. Teoksessa AR Nummenmaa, M. Lairio, V. Korhonen & S. Eerola . Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Tampere University Press. ss. 89-102.

Nummenmaa, AR . & Lairio. M. 2005. Moniääninen ohjaus. Teoksessa AR Nummenmaa, M. Lairio, V. Korhonen & S. Eerola . Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Tampere University Press. ss. 9-14.

Nummenmaa, AR. 2004. Akateemisen opiskelun työprosessien ohjaus. Teoksessa A. Järvinen, AR Nummenmaa, E. Syrjäläinen & T.Takala (toim.) 'Puheenvuoroja kasvatusalan yliopistokoulutuksen kehittämisestä. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 30 -vuotisjuhlakirja.' ss. 111-124.

Nummenmaa, AR 2005. Ohjaus moniammatillisena osaamisena . Teoksessa AR Nummenmaa, M. Lairio, V. Korhonen & S. Eerola . Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Tampere University Press, ss. 221-230

Nummenmaa, AR, Karila, K. , Virtanen, J. & Kaksonen, H . 2006 Opetussuunnitelma työyhteisön neuvottelun ja työssä oppimisen kohteena . Teoksessa AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työ ja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, ss. 123-138.

Nummenmaa, AR., Karila, K., Joensuu, M. & Rönnholm, R. 2007. Yhteisöllinen suunnittelu päiväkodissa..Tampere: Tampere University Press.

Nummenmaa, AR. & Välijärvi, J . (toim.) 2006. Opettajan työ ja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Nummenmaa, AR. & Virtanen, J . 2002. Opetussuunnitelmatyö muutosstrategiana. Teoksessa E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 165-182.

Nummenmaa, AR. & Virtanen, J. 2003 . Opetussuunnitelmajärjestelmän muutos opettajankoulutuksen haasteena. Teoksessa J. Puhakka & J. Selkee (toim.) Hyvän elämän alku kunnallisessa palvelutuotannossa, ss.26-39. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Nummenmaa, AR. 2006. Process-oriented supervision in doctoral education. . . In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning . Tampere : Tampere University Press. pp. 191-302.

Nummenmaa, AR., Karila, K., Virtanen, J. & Kaksonen, H . 2005 . Developing Problem Based Curriculum. A reflective process of renewing the culture of teaching and learning . Teoksessa E. Poikela & S. Poikela PBL in Context. Bridging Work and Education.Tampere: Tampere University Press. pp. 45-65.

Nummenmaa, AR., Lairio, M., Korhonen, V. & Eerola, S. (toim.) 2005. Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä Tampere: Tampere University Press.

Poikela, E & Poikela, S . 2005 . Pedagogi on herännyt meissä?- ongelmaperustainen oppiminen sytytti. Teoksessa E. Poikela & S. Poikela (toim.) Ongelmista oppimisen iloa - Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere University Press: Tampere. 11-26.

Poikela, E & Poikela, S. 2005. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma - teoria, kehittäminen ja suunnittelu. Teoksessa E. Poikela & S. Poikela (toim.) Ongelmista oppimisen iloa - Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere University Press: Tampere. 27-52.

Poikela, E., Poikela, S. 2010. Learning Tourism and Story Telling. In H. Urponen & R. Mark (eds.) Lifelong Learning for the new decade. Proceedings of the 39the EUCEN Conference. Lapland University Press: Rovaniemi. 107-114.

Poikela, E . 2003 ' Ongelmaperustainen pedagogiikka - mitä se on? ' Fysioterapia 5/03.

Poikela, E. & Järvinen, A. (tulossa) Oppimisen johtaminen ja osaamisen arviointi – työssä oppimisen prosessimallin soveltaminen työn ja koulutuksen käytäntöihin Teoksessa A. Eteläpelto, K. Collin ja J. Saarinen (toim.) Työssä oppiminen ja ammatillinen identiteetti. WSOY.

Poikela, E. & Nummenmaa , A. R., eds. (2006) Understanding PBL. Tampere University Press.

Poikela, E. & Nummenmaa, AR. 2002. Ongelmaperustainen oppiminen tiedon ja osaamisen tuottamisen strategiana. Teoksessa E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 33-54.

Poikela, E. & Öystilä, S. (toim.) 2001. Tutkiminen on oppimista - ja oppiminen tutkimista. Tampereen yliopistopaino: Tampere.

Poikela, E. & Öystilä, S. 2004. Oppimisen tiedettä osaajille - Yliopistopedagogiikan haasteet . Teoksessa A. Järvinen, AR Nummenmaa, E. Syrjäläinen & T.Takala (toim.) Puheenvuoroja kasvatusalan yliopistokoulutuksen kehittämisestä. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 30 -vuotisjuhlakirja.

Poikela, E. & Poikela, S . 2005. ProBell: A Finnish Problem-Based Learning (PBL) Research Network . In Barrett, T., MacLabhraim, I. , Fallon, H. (eds.) Handbook of Enquiry and Problem-Based Learning. Irish Case Studies and International Perspectives. AISHE, All Ireland Society of Higher Education & National University of Ireland , Galway . 217-225.

Poikela, E. & Poikela, S . 2006. Arviointi ongelmaperustaisen pedagogiikan kontekstissa - teoreettisia lähtökohtia ja opettajien kokemuksia . Teoksessa AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työ ja oppiminen ja asiantuntijuus. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, ss. 139-154.

Poikela, E. & Poikela, S. (eds.) 2012. Competence and Problem-Based Learning. Experience, Learning and Future. Collection of refereeded papers from the CPBL Conference in Rovaniemi, Finland 12-13 March 2012. Rovaniemi: Rovaniemi University of Applied Sciences, Publications A no 3.

Poikela, E. & Poikela, S. (eds.) 2005. Problem-Based Learning in Context - Bridging Work and Education. Selected Papers Conference Book. International Conference on PBL . 9-11.6.2005. Lahti , Finland . Tampere University Press: Tampere .

Poikela, E. & Poikela, S. 2001. Knowledge and Knowing in Problem-Based Learning. Refereed proceedings Book of 3rd Asia Pacific Conference on PBL 9-12 Dec 2001. Experience, Empowerment and Evidence. ISBN 0725911395.

Poikela, E. & Poikela, S. 2002. Tieto ja osaaminen oppimisen lähtökohtana ja tavoitteena. Teoksessa E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 55-74.

Poikela, E. & Poikela, S. 2005/2006. Kohti kontekstiperustaista arviointia. Opetustyö tiedon ja oppimisen lähteenä. T eoksessa Jokivuori, P., Ropo, A., Latva-Karjanmaa, R.(toim.) Sosiaalinen pääoma (työnimi). Akatemian Soca-, LEARN- ja Liike- ohjelmienyhteisjulkaisu. Työministeriön julkaisusarja.

Poikela, E. & Räkköläinen, M. 2006. 'Intelligent accountability' – kontekstiperustaisen arvioinnin lähtökohtia. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 8, 2: 6-18.

Poikela, E. &Poikela, S. (toim.) 2005. Ongelmista oppimisen iloa. Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere: Tampere University Press

Poikela, E. (2005) Luottamusta luova kehityskeskustelu. Teoksessa Poikela, E. (toim.) Oppiminen ja sosiaalinen pääoma. Tampere University Press. 31-52.

Poikela, E. (2005) Onko sosiaalisen pääoman värillä väliä?. Teoksessa Poikela, E. (toim.) ‘Oppiminen ja sosiaalinen pääoma' . Tampere University Press. 9-27.

Poikela, E. (2005) Työ ja kokemus oppimisen lähtökohtana ja tavoitteena. Teoksessa Poikela, E. (toim.) Osaaminen ja kokemus – työ, oppiminen ja kasvatus. Tampere University Press. 9-17.

Poikela, E. (2005) Työssä oppimisen prosessimalli. Teoksessa Poikela, E. (toim.) ‘Osaaminen ja kokemus – työ, oppiminen ja kasvatus' . Tampere University Press. 21-41.

Poikela, E. (2005)Ammattikorkeakoulupedagogiikka – onko sitä? Kirja-arvio teoksesta Kotila, M. (toim.): Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Ajankohtaisia puheenvuoroja. Edita. Helsinki. Aikuiskasvatus 1/2005.

Poikela, E. (2006) Työssä opitun näyttämisen perusteita – työ, tieto, oppiminen ja osaamisen arviointi. Julkaisussa P. Malin & A. (toim.) Henkilökohtaistaminen ja työelämäyhteistyö avain laatuun ja vaikuttavuuteen. Aiheprojektin tuloksia 2006. Opetushallitus. Hakapaino Oy. Helsinki 13-34.

Poikela, E. (toim.) 2002. Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press.

Poikela, E. , toim. (2005) ‘ Osaaminen ja kokemus – työ, oppiminen ja kasvatus'. Tampere University Press. 281 sivua.

Poikela, E. , toim. (2005) ‘Oppiminen ja sosiaalinen pääoma'. Tampere University Press. 264 sivua.

Poikela, E. 2003 'Opetustyö tieto- ja oppimisympäristönä - oppimisen ja osaami-sen arviointi'. Teoksessa E. Poikela & S. Öystilä (toim.) Yliopistopedagogiikkaa kehittämässä - kokeiluja ja kokemuksia. Tampere University Press. 77-99.

Poikela, E. 2004 'Developing Criteria for Knowing and Learning at Work: Towards Context-Based Assessment' . The Journal of Workplace Learning.Vol 16, 5: 267-274.

Poikela, E. 2005. ‘ Yliopistopedagogisen asiantuntemuksen jäljillä' . Aikuiskasvatus 1/2005. 58-66.

Poikela, E. 2006. Kehityskeskustelu oppimisen voimavarana . Julkaisussa Puheenaiheita syksy 2006. Opetushallitus, ESR, Aiheprojekti. 23-28.

Poikela, E. 2006. Knowledge, knowing and problem-based learning – Some epistemological and ontological remarks. In E. Poikela & A.R. Nummenmaa (Eds.) Understanding PBL. Tampere University Press, pp. 15-32,

Poikela, E. 2006. Ongelmaperustainen pedagogiikka – näkökulma projektioppimiseen. Julkaisussa S. Ruohonen & L. Mäkelä-Marttinen (toim.) Luovuuden lumo – kokemuksia projektioppimisesta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. WS Bookwell Porvoo. 23-38.

Poikela, E., Järvinen,A., Heikkilä, K. and Tikkamäki, K. (2006) ‘Contextual Knowledge and Learning Processes at Work' . In: Gerber, R. et al. (Eds.) Improving Workplace Learning. Nova Scientific Publishers. 26 pages.

Poikela, E., Poikela, S. 2005. The Strategic Points of Problem-Based Learning – Organising Curricula and Assessment . In Poikela, E., Poikela, S. (eds.) 2005. Problem-Based Learning in Context – Bridging Work and Education. Selected Papers of International Conference on PBL . 9-11.6.2005. Lahti , Finland. Tampere University Press: Tampere . 7-22.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Another way of thinking about research. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere : Tampere University Press. pp.259-276.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Arviointi ongelmaperustaisen pedagogiikan kontekstissa. Teoreettisia lähtökohtia ja opettajien kokemuksia . Teoksessa AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) 2006. Opettajan työ ja oppiminen. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä. 139-153.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Developing context –based assessment within the framework of problem-based learning . In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere : Tampere University Press. pp. 227-240.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Learning and knowing at work – professional growth as a tutor. In Poikela, E. & Nummenmaa, AR, (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere University Press. pp. 183-208.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Problem-based curricula – theory, development and design. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere: Tampere University Press. pp-71-90.

Poikela, Esa & Poikela, Sari. 2004. Developing Evaluation - Context-Based Assessment and Problem-Based Learning . Conference Proceedings Book. ESREA: Between 'Old' and 'New' Worlds of Adult Education. European Research Conference, University of Wroclaw , Poland 16-19th September 2004.

Esa Poikela & Sari Poikela (eds.) 2012, Competence and Problem Based Learning - Experience, Learning and FutureRovaniemi University of Applied Sciences Publication Series A no 3. This book is a collection of papers from the International Conference on Problem-Based Learning 12th-13th April 2012.

Poikela, S. , Lähteenmäki M.-L. 2003. Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) ja tutorina kehittyminen. Ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti 4/2003.

Poikela, S. 2004. Opettaja - papukaija vai asiantuntiva ohjaaja. Lapin yliopiston yhteisölehti. KIDE, 6, 16-17.

Poikela, S. 2005. Learning at work as a tutor – the processes of producing, creating and sharing knowledge in a work community. Selected Papers. Problem-Based Learning in Context – Bridging Work and Education. International Conference on PBL. 9-11.6.2005. Lahti , Finland. Tampere University Press: Tampere. 177-194.

Poikela, S. 2005. Tutorina toimiminen on kuin jatkuvaa työssä oppimista . Teoksessa E. Poikela(toim.) Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus. Tampere University Press: Tampere. 60-76.

Poikela, S., Lähteenmäki, M-L. & Poikela, E. 2002. Mikä on ongelmaperustaista oppimista ja mikä ei ? Teoksessa E. Poikela (toim..) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 23-31.

Poikela, S., Lahteenmäki, M-L. 2006. Mentoring tutor's professional growth. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning . Tampere: Tampere University Press. pp.279-290.

Poikela, S., Portimojärvi, T . 2004. Opettajana verkossa. Ongel ­ maperus ­ tai ­ nen pedagogiikka verkko-oppimisympäristöjen toimijoiden haasteena . Teoksessa V. Korhonen (toim.) Verkko-oppiminen ja yliopistopedagogiikka. Tampereen ylio ­ pisto. TAJU.

Poikela. S . 2003. Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen. Tampere University Press: Tampere.

Portimojärvi, T . & Donnelly, R. 2006. Ongelmaperustaista oppimista verkossa. Muuntuvia näkemyksiä ja monimuotoisia toteutuksia . In T. Portimojärvi (ed.) Ongelmaperustaisen oppimisen verkko. Tampere: Tampere University Press.

Portimojärvi, T . 2006. Déjà vu. Tienraivausta ja tekemällä oppimista PBL-IT-projektissa . In T. Portimojärvi (ed.) Ongelmaperustaisen oppimisen verkko. Tampere: Tampere University Press.

Portimojärvi, T, 2006. Hyppy tuntemattomaan - opiskelijana ongelmaperustaisessa verkkoympäristössä. Teoksessa AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työ ja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, ss. 133-148.

Portimojärvi, T. (toim.) 2006. Ongelmaperustaisen oppimisen verkko. Tampere: Tampere University Press.

Portimojärvi, T. 2002. Verkko-opiskelun rajat ja mahdollisuudet. Teoksessa E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 75-87

Portimojärvi, T. 2006. Synchronous and asynchronous communication in online problem-based learning. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning - curriculum, pedagogy and assessment. Tampere: Tampere University Press. pps.91-104.

Valtanen, J . 2005. Ongelma ongelmaperustaisessa oppimisessa . Teoksessa E. Poikela, & S. Poikela. (toim.) Ongelmista oppimisen iloa. Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere: Tampere University Press, 211-239.

Vuoskoski, P. & Portimojärvi, T . 2006. Ongelmaperustaisen oppimisen, tietoverkkojen ja johtajuuden lupaava liitto . In T. Portimojärvi (ed.) Ongelmaperustaisen oppimisen verkko. Tampere: Tampere University Press.

Öystilä, S. 2001. Ryhmäprosessin hyödyntäminen yliopisto-opetuksen haasteena. Teoksessa E. Poikela & S. Öystilä (toim.) Tutkiminen on oppimista - ja oppiminen tutkimista. Tampereen yliopistopaino: Tampere.

Öystilä, S. 2002 . Ongelmakohdat ryhmän ohjaamisessa. Teoksessa E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka - teoriaa ja käytäntöä. Tampereen yliopistopaino: Tampere.

Öystilä, S. 2003 . Toiminnallisen opetuksen perustan rakentajia - John Dewey, Kurt Lewin, Jacob Levy Moreno, David Kolb ja Jack Mezirow. Teoksessa Poikela, E. ja Öystilä, S. (toim.) Yliopistopedagogiikkaa kehittämässä - kokeiluja ja kokemuksia. Tampere: Tampere University Press.

Öystilä, S. 2004. Yliopistopedagogiikan opetusta Tampereen yliopistossa. Puheenvuoro. Peda-forum 2/2004

Öystilä, S. 2005. Toiminnallisten ja draamamenetelmien mahdollisuudet yliopisto-opetuksessa . Peda-forum 2/2005.

Öystilä, S. 2006. The significance of group dynamics in problem-based learning - experiences of PBL tutors in higher education. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning - curriculum, pedagogy and assessment. Tampere : Tampere University Press . pp.161-180 .

 

Poikela, E. & Poikela, S . 2005. ProBell: A Finnish Problem-Based Learning (PBL) Research Network . In Barrett, T., MacLabhraim, I. , Fallon, H. (eds.) Handbook of Enquiry and Problem-Based Learning. Irish Case Studies and International Perspectives. AISHE, All Ireland Society of Higher Education & National University of Ireland , Galway . 217-225.

Poikela, E. & Poikela, S . 2006. Arviointi ongelmaperustaisen pedagogiikan kontekstissa - teoreettisia lähtökohtia ja opettajien kokemuksia . Teoksessa AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työ ja oppiminen ja asiantuntijuus. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, ss. 139-154.

Poikela, E. & Poikela, S. (eds.) 2012. Competence and Problem-Based Learning. Experience, Learning and Future. Collection of refereeded papers from the CPBL Conference in Rovaniemi, Finland 12-13 March 2012. Rovaniemi: Rovaniemi University of Applied Sciences, Publications A no 3.

Poikela, E. & Poikela, S. (eds.) 2005. Problem-Based Learning in Context - Bridging Work and Education. Selected Papers Conference Book. International Conference on PBL . 9-11.6.2005. Lahti , Finland . Tampere University Press: Tampere .

Poikela, E. & Poikela, S. 2001. Knowledge and Knowing in Problem-Based Learning. Refereed proceedings Book of 3rd Asia Pacific Conference on PBL 9-12 Dec 2001. Experience, Empowerment and Evidence. ISBN 0725911395.

Poikela, E. & Poikela, S. 2002. Tieto ja osaaminen oppimisen lähtökohtana ja tavoitteena. Teoksessa E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 55-74.

Poikela, E. & Poikela, S. 2005/2006. Kohti kontekstiperustaista arviointia. Opetustyö tiedon ja oppimisen lähteenä. T eoksessa Jokivuori, P., Ropo, A., Latva-Karjanmaa, R.(toim.) Sosiaalinen pääoma (työnimi). Akatemian Soca-, LEARN- ja Liike- ohjelmienyhteisjulkaisu. Työministeriön julkaisusarja.

Poikela, E. & Räkköläinen, M. 2006. 'Intelligent accountability' – kontekstiperustaisen arvioinnin lähtökohtia. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 8, 2: 6-18.

Poikela, E. &Poikela, S. (toim.) 2005. Ongelmista oppimisen iloa. Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere: Tampere University Press

Poikela, E. (2005) Luottamusta luova kehityskeskustelu. Teoksessa Poikela, E. (toim.) Oppiminen ja sosiaalinen pääoma. Tampere University Press. 31-52.

Poikela, E. (2005) Onko sosiaalisen pääoman värillä väliä?. Teoksessa Poikela, E. (toim.) ‘Oppiminen ja sosiaalinen pääoma' . Tampere University Press. 9-27.

Poikela, E. (2005) Työ ja kokemus oppimisen lähtökohtana ja tavoitteena. Teoksessa Poikela, E. (toim.) Osaaminen ja kokemus – työ, oppiminen ja kasvatus. Tampere University Press. 9-17.

Poikela, E. (2005) Työssä oppimisen prosessimalli. Teoksessa Poikela, E. (toim.) ‘Osaaminen ja kokemus – työ, oppiminen ja kasvatus' . Tampere University Press. 21-41.

Poikela, E. (2005)Ammattikorkeakoulupedagogiikka – onko sitä? Kirja-arvio teoksesta Kotila, M. (toim.): Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Ajankohtaisia puheenvuoroja. Edita. Helsinki. Aikuiskasvatus 1/2005.

Poikela, E. (2006) Työssä opitun näyttämisen perusteita – työ, tieto, oppiminen ja osaamisen arviointi. Julkaisussa P. Malin & A. (toim.) Henkilökohtaistaminen ja työelämäyhteistyö avain laatuun ja vaikuttavuuteen. Aiheprojektin tuloksia 2006. Opetushallitus. Hakapaino Oy. Helsinki 13-34.

Poikela, E. (toim.) 2002. Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press.

Poikela, E. , toim. (2005) ‘ Osaaminen ja kokemus – työ, oppiminen ja kasvatus'. Tampere University Press. 281 sivua.

Poikela, E. , toim. (2005) ‘Oppiminen ja sosiaalinen pääoma'. Tampere University Press. 264 sivua.

Poikela, E. 2003 'Opetustyö tieto- ja oppimisympäristönä - oppimisen ja osaami-sen arviointi'. Teoksessa E. Poikela & S. Öystilä (toim.) Yliopistopedagogiikkaa kehittämässä - kokeiluja ja kokemuksia. Tampere University Press. 77-99.

Poikela, E. 2004 'Developing Criteria for Knowing and Learning at Work: Towards Context-Based Assessment' . The Journal of Workplace Learning.Vol 16, 5: 267-274.

Poikela, E. 2005. ‘ Yliopistopedagogisen asiantuntemuksen jäljillä' . Aikuiskasvatus 1/2005. 58-66.

Poikela, E. 2006. Kehityskeskustelu oppimisen voimavarana . Julkaisussa Puheenaiheita syksy 2006. Opetushallitus, ESR, Aiheprojekti. 23-28.

Poikela, E. 2006. Knowledge, knowing and problem-based learning – Some epistemological and ontological remarks. In E. Poikela & A.R. Nummenmaa (Eds.) Understanding PBL. Tampere University Press, pp. 15-32,

Poikela, E. 2006. Ongelmaperustainen pedagogiikka – näkökulma projektioppimiseen. Julkaisussa S. Ruohonen & L. Mäkelä-Marttinen (toim.) Luovuuden lumo – kokemuksia projektioppimisesta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. WS Bookwell Porvoo. 23-38.

Poikela, E., Järvinen,A., Heikkilä, K. and Tikkamäki, K. (2006) ‘Contextual Knowledge and Learning Processes at Work' . In: Gerber, R. et al. (Eds.) Improving Workplace Learning. Nova Scientific Publishers. 26 pages.

Poikela, E., Poikela, S. 2005. The Strategic Points of Problem-Based Learning – Organising Curricula and Assessment . In Poikela, E., Poikela, S. (eds.) 2005. Problem-Based Learning in Context – Bridging Work and Education. Selected Papers of International Conference on PBL . 9-11.6.2005. Lahti , Finland. Tampere University Press: Tampere . 7-22.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Another way of thinking about research. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere : Tampere University Press. pp.259-276.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Arviointi ongelmaperustaisen pedagogiikan kontekstissa. Teoreettisia lähtökohtia ja opettajien kokemuksia . Teoksessa AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) 2006. Opettajan työ ja oppiminen. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä. 139-153.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Developing context –based assessment within the framework of problem-based learning . In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere : Tampere University Press. pp. 227-240.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Learning and knowing at work – professional growth as a tutor. In Poikela, E. & Nummenmaa, AR, (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere University Press. pp. 183-208.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Problem-based curricula – theory, development and design. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere: Tampere University Press. pp-71-90.

Poikela, Esa & Poikela, Sari. 2004. Developing Evaluation - Context-Based Assessment and Problem-Based Learning . Conference Proceedings Book. ESREA: Between 'Old' and 'New' Worlds of Adult Education. European Research Conference, University of Wroclaw , Poland 16-19th September 2004.

Esa Poikela & Sari Poikela (eds.) 2012, Competence and Problem Based Learning - Experience, Learning and FutureRovaniemi University of Applied Sciences Publication Series A no 3. This book is a collection of papers from the International Conference on Problem-Based Learning 12th-13th April 2012.

Poikela, S. , Lähteenmäki M.-L. 2003. Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) ja tutorina kehittyminen. Ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti 4/2003.

Poikela, S. 2004. Opettaja - papukaija vai asiantuntiva ohjaaja. Lapin yliopiston yhteisölehti. KIDE, 6, 16-17.

Poikela, S. 2005. Learning at work as a tutor – the processes of producing, creating and sharing knowledge in a work community. Selected Papers. Problem-Based Learning in Context – Bridging Work and Education. International Conference on PBL. 9-11.6.2005. Lahti , Finland. Tampere University Press: Tampere. 177-194.

Poikela, S. 2005. Tutorina toimiminen on kuin jatkuvaa työssä oppimista . Teoksessa E. Poikela(toim.) Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus. Tampere University Press: Tampere. 60-76.

Poikela, S., Lähteenmäki, M-L. & Poikela, E. 2002. Mikä on ongelmaperustaista oppimista ja mikä ei ? Teoksessa E. Poikela (toim..) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 23-31.

Poikela, S., Lahteenmäki, M-L. 2006. Mentoring tutor's professional growth. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning . Tampere: Tampere University Press. pp.279-290.

Poikela, S., Portimojärvi, T . 2004. Opettajana verkossa. Ongel ­ maperus ­ tai ­ nen pedagogiikka verkko-oppimisympäristöjen toimijoiden haasteena . Teoksessa V. Korhonen (toim.) Verkko-oppiminen ja yliopistopedagogiikka. Tampereen ylio ­ pisto. TAJU.

Poikela. S . 2003. Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen. Tampere University Press: Tampere.

Portimojärvi, T . & Donnelly, R. 2006. Ongelmaperustaista oppimista verkossa. Muuntuvia näkemyksiä ja monimuotoisia toteutuksia . In T. Portimojärvi (ed.) Ongelmaperustaisen oppimisen verkko. Tampere: Tampere University Press.

Portimojärvi, T . 2006. Déjà vu. Tienraivausta ja tekemällä oppimista PBL-IT-projektissa . In T. Portimojärvi (ed.) Ongelmaperustaisen oppimisen verkko. Tampere: Tampere University Press.

Portimojärvi, T, 2006. Hyppy tuntemattomaan - opiskelijana ongelmaperustaisessa verkkoympäristössä. Teoksessa AR Nummenmaa & J. Välijärvi (toim.) Opettajan työ ja oppiminen. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, ss. 133-148.

Portimojärvi, T. (toim.) 2006. Ongelmaperustaisen oppimisen verkko. Tampere: Tampere University Press.

Portimojärvi, T. 2002. Verkko-opiskelun rajat ja mahdollisuudet. Teoksessa E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka. Tampere: University of Tampere Press, 75-87

Portimojärvi, T. 2006. Synchronous and asynchronous communication in online problem-based learning. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning - curriculum, pedagogy and assessment. Tampere: Tampere University Press. pps.91-104.

Valtanen, J . 2005. Ongelma ongelmaperustaisessa oppimisessa . Teoksessa E. Poikela, & S. Poikela. (toim.) Ongelmista oppimisen iloa. Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere: Tampere University Press, 211-239.

Vuoskoski, P. & Portimojärvi, T . 2006. Ongelmaperustaisen oppimisen, tietoverkkojen ja johtajuuden lupaava liitto . In T. Portimojärvi (ed.) Ongelmaperustaisen oppimisen verkko. Tampere: Tampere University Press.

Öystilä, S. 2001. Ryhmäprosessin hyödyntäminen yliopisto-opetuksen haasteena. Teoksessa E. Poikela & S. Öystilä (toim.) Tutkiminen on oppimista - ja oppiminen tutkimista. Tampereen yliopistopaino: Tampere.

Öystilä, S. 2002 . Ongelmakohdat ryhmän ohjaamisessa. Teoksessa E. Poikela (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka - teoriaa ja käytäntöä. Tampereen yliopistopaino: Tampere.

Öystilä, S. 2003 . Toiminnallisen opetuksen perustan rakentajia - John Dewey, Kurt Lewin, Jacob Levy Moreno, David Kolb ja Jack Mezirow. Teoksessa Poikela, E. ja Öystilä, S. (toim.) Yliopistopedagogiikkaa kehittämässä - kokeiluja ja kokemuksia. Tampere: Tampere University Press.

Öystilä, S. 2004. Yliopistopedagogiikan opetusta Tampereen yliopistossa. Puheenvuoro. Peda-forum 2/2004

Öystilä, S. 2005. Toiminnallisten ja draamamenetelmien mahdollisuudet yliopisto-opetuksessa . Peda-forum 2/2005.

Öystilä, S. 2006. The significance of group dynamics in problem-based learning - experiences of PBL tutors in higher education. In E. Poikela, & AR. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning - curriculum, pedagogy and assessment. Tampere : Tampere University Press . pp.161-180 .

 

iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy
Copyright 2010 Probell ry
Rekisteriseloste | Käyttöehdot