Ongemaperustaisen oppimisen seura ProBell ry:n säännöt

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Ongelmaperustaisen oppimisen seura ProBell ry. on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Tampereen kaupunki. Tästä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura. Seuran epävirallinen ruotsinkielinen nimi on Samfundet för Problem-Baserad Inlärning ProBell ja epävirallinen englanninkielinen nimi on The Finnish Society for Problem-Based Learning ProBell.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää ongelmaperustaisen oppimisen tutkimusta, kehittämistä ja pedagogista soveltamista koulutuksen ja työelämän konteksteissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura osallistuu kansainväliseen ja kansalliseen oppimista käsittelevään julkiseen keskusteluun, järjestää voittoa tavoittelematta kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja ja konferensseja, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tekee yhteistyötä vastaavien kansallisten ja kansainvälisten yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi Seura perii jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun sekä voi periä pientä osallistumismaksua järjestämistään konferensseista. Seura ottaa vastaan myös avustuksia ja lahjoituksia.

3. Jäsenet

Seuran henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy Seuran tarkoituksen ja säännöt. Seuran yhteisöjäseniä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät Seuran tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta Seuran hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen Seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Seuraa tai ei enää täytä laissa taikka Seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Henkilö- ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä viisi (5) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin.

Hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden Seuran toimihenkilöille yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on 1.3.-28.2.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-elokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava Seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen seuralle ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Seuran jäsen haluaa saada jonkin asian Seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja Seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Seuran purkamisesta on tehtävä Seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään Seuran varat Seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Ongelmaperustaisen oppimisen seura ProBell ry. on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Tampereen kaupunki. Tästä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura. Seuran epävirallinen ruotsinkielinen nimi on Samfundet för Problem-Baserad Inlärning ProBell ja epävirallinen englanninkielinen nimi on The Finnish Society for Problem-Based Learning ProBell.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää ongelmaperustaisen oppimisen tutkimusta, kehittämistä ja pedagogista soveltamista koulutuksen ja työelämän konteksteissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura osallistuu kansainväliseen ja kansalliseen oppimista käsittelevään julkiseen keskusteluun, järjestää voittoa tavoittelematta kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja ja konferensseja, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tekee yhteistyötä vastaavien kansallisten ja kansainvälisten yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi Seura perii jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun sekä voi periä pientä osallistumismaksua järjestämistään konferensseista. Seura ottaa vastaan myös avustuksia ja lahjoituksia.

3. Jäsenet

Seuran henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy Seuran tarkoituksen ja säännöt. Seuran yhteisöjäseniä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät Seuran tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta Seuran hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen Seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Seuraa tai ei enää täytä laissa taikka Seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Henkilö- ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä viisi (5) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin.

Hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden Seuran toimihenkilöille yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on 1.3.-28.2.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-elokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava Seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen seuralle ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Seuran jäsen haluaa saada jonkin asian Seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja Seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Seuran purkamisesta on tehtävä Seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään Seuran varat Seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy
Copyright 2010 Probell ry
Rekisteriseloste | Käyttöehdot